Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς της από το έργο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Das Unternehmen

ElektroMech ist ein Betrieb mit dynamischer Entwicklung und diversen Aktivitäten im Bereich der elektronischen und elektromechanischen Produkten, Fertigungen und Anlagen. Der Aufbau des Unternehmens unterstützt optimale Arbeitsleistung und Qualität, bereitstellend ein hohes Niveau für alle Produkte und Dienstleistungen, mit dem Ziel alle Herausforderungen jedes Kundes zu erfüllen. ElektroMech basiert auf dem beständigen Aufschwung und konzentriert sich auf den Kunden mit der Absicht seine Erwartungen zu überbieten.

Tätigkeiten

Die Tätigkeiten des Unternehmens bestehen aus den folgenden Bereichen:
Sicherheitssysteme: Alarmanlagen, CCTV, Zugangskontrolle
Elektrische Systeme: elektriche Verteilung, Versorgung und Konversion
Automatisiserungssysteme: Eingangs-, Heizungs- und Beleuchtungsautomatisierung
Spezielle Fertigung: Montage-, Verdrachtungs- und Kabelkonfektionsdienstleistungen