Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς της από το έργο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

The Enterprise

ElektroMech is an enterprise with dynamic development and diverse activities in the field of electronic and electromechanical products, manufacturing and installation. The concern organization supports optimum efficiency and quality, providing high level of products and services with the purpose to accomplish every customer target. ElektroMech is based on constant improvement, and is focused on the customer by always trying to surpass his expectations.

Activities

The enterprise activities are focused in the following sectors:
Manufacturing Services: assembly, cabling and harnessing services
Security Systems: burglary and fire alarm, CCTV, access control
Electrical Systems: electrical distribution, power supply and conversion
Automation Systems: entrance, heating and lighting automation